Board

• Prof. Hany Hafez president of the ESNT
• Prof. Tarek ElBaz President of ASNRT
• Prof. Anthony Wera President of AFRAN
• Prof. Howayda Elshennawy Head of nephrology Dept. Ain-Shams University
• Prof. Madhukar Misra President of ISHD